• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Tài nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Bắc Kạn / Tô Xuân Bản và các tác giả khác

Nhan đề Tài nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Bắc Kạn / Tô Xuân Bản và các tác giả khác
Mô tả vật lý Tr.107-109
Từ khóa tự do Bắc Kạn
Từ khóa tự do Tài nguyên du lịch tự nhiên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Trọng
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Vân Anh
Tác giả(bs) CN Tô Xuân Bản
Tác giả(bs) CN Trần Thị Hải Vân
Nguồn trích Tài nguyên và Môi trường - Số: 01+02 Năm: 2024
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202289
00221
0047011499C-91B3-4CDB-8DE1-EB518148E968
005202404171011
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417101107|zoanhntk
245 |aTài nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Bắc Kạn / |cTô Xuân Bản và các tác giả khác
300 |aTr.107-109
653 |aBắc Kạn
653 |aTài nguyên du lịch tự nhiên
700 |aNguyễn Hữu Trọng
700 |aPhạm Thị Vân Anh
700 |aTô Xuân Bản
700 |aTrần Thị Hải Vân
773 |tTài nguyên và Môi trường |d2024|i01+02
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét