• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Nguyễn Lê Tuấn: Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo đoàn kết đồng lòng để thực hiện xuất sắc mọi nhiêm vụ

Nhan đề Nguyễn Lê Tuấn: Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo đoàn kết đồng lòng để thực hiện xuất sắc mọi nhiêm vụ
Mô tả vật lý Tr.95-97
Nguồn trích Tài nguyên và Môi trường - Số: 01+02 Năm: 2024
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202284
00221
004E4C492F5-46D4-406F-ABB1-7D343BE8C0C2
005202404171005
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417100521|zoanhntk
245 |aNguyễn Lê Tuấn: Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo đoàn kết đồng lòng để thực hiện xuất sắc mọi nhiêm vụ
300 |aTr.95-97
773 |tTài nguyên và Môi trường |d2024|i01+02
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét