• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực tiễn và đạt hiệu quả cao / Phạm Thị Thanh Ngà

Tác giả CN Phạm Thị Thanh Ngà
Nhan đề Hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực tiễn và đạt hiệu quả cao / Phạm Thị Thanh Ngà
Mô tả vật lý Tr.89-91
Từ khóa tự do Hoạt động nghiên cứu khoa học
Nguồn trích Tài nguyên và Môi trường - Số: 01+02 Năm: 2024
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202282
00221
00401ACE0D7-237F-4450-B7B6-8E4844B14176
005202404171003
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417100324|zoanhntk
100 |aPhạm Thị Thanh Ngà
245 |aHoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực tiễn và đạt hiệu quả cao / |cPhạm Thị Thanh Ngà
300 |aTr.89-91
653 |aHoạt động nghiên cứu khoa học
773 |tTài nguyên và Môi trường |d2024|i01+02
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét