• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Demand Shocks and Trade Balance Dynamics / José García-Solanes, Jesús Rodríguez-López, José Luis Torres

Tác giả CN García-Solanes, José
Nhan đề Demand Shocks and Trade Balance Dynamics / José García-Solanes, Jesús Rodríguez-López, José Luis Torres
Mô tả vật lý From p.202-229
Từ khóa tự do Trade balance
Tác giả(bs) CN Luis Torres, José
Tác giả(bs) CN Rodríguez-López, Jesús
Nguồn trích Open economies review- Số: 4 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202308
00221
0046D51B27A-4B61-4CDA-9185-AB5F4D799368
005202404171620
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417162012|zluuyen
100 |a García-Solanes, José
245 |aDemand Shocks and Trade Balance Dynamics / |cJosé García-Solanes, Jesús Rodríguez-López, José Luis Torres
300 |aFrom p.202-229
653 |aTrade balance
700 |aLuis Torres, José
700 |aRodríguez-López, Jesús
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i4
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét