• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Imperfect Intersectoral Labor Mobility and Monetary Shocks in a Small Open Economy / Juan Antonio Garcia-Cebro & Ramon Varela-Santamaria

Tác giả CN Antonio Garcia-Cebro, Juan
Nhan đề Imperfect Intersectoral Labor Mobility and Monetary Shocks in a Small Open Economy / Juan Antonio Garcia-Cebro & Ramon Varela-Santamaria
Mô tả vật lý From p.80-100
Từ khóa tự do Intersectoral labor mobility
Từ khóa tự do Monetary expansion
Tác giả(bs) CN Varela-Santamaria, Ramon
Nguồn trích Open economies review- Số: 4 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202302
00221
0048612422C-B8CD-432C-B8CC-3F53E18A1FD6
005202404171606
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417160612|zluuyen
100 |a Antonio Garcia-Cebro, Juan
245 |aImperfect Intersectoral Labor Mobility and Monetary Shocks in a Small Open Economy / |cJuan Antonio Garcia-Cebro & Ramon Varela-Santamaria
300 |aFrom p.80-100
653 |aIntersectoral labor mobility
653 |aMonetary expansion
700 |a Varela-Santamaria, Ramon
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i4
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét