GT,Bài giảng ĐHNT
381.142
Bài giảng Thương mại điện tử /
DDC 381.142
Tác giả CN Mai Thị Linh
Nhan đề Bài giảng Thương mại điện tử / Mai Thị Linh
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
Mô tả vật lý 120 tr.
Thuật ngữ chủ đề Thương mại điện tử
Môn học Thương mại điện tử
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132549
00214
00407B3CCDD-6BE9-4C40-96A1-0BB1F83D1EF6
005201410091028
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20141009102822|zluuyen
082 |a381.142
100 |aMai Thị Linh
245 |aBài giảng Thương mại điện tử / |cMai Thị Linh
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2014
300 |a120 tr.
650 |aThương mại điện tử
690 |aThương mại điện tử
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/380_thuongmai_truyenthong_vantai/thuongmaidientu_mai thi linh/00page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d19

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét