Bài báo tạp chí
Ảnh hưởng của tỷ lệ trộn than Á bitum với than antraxit đến nhiệt độ bắt cháy và lượng xỉ đáy lò tại nhà mảy điện Duyên Hải 1 /
Nhan đề Ảnh hưởng của tỷ lệ trộn than Á bitum với than antraxit đến nhiệt độ bắt cháy và lượng xỉ đáy lò tại nhà mảy điện Duyên Hải 1 / Nguyễn Khắc Sơn và các tác giả khác
Mô tả vật lý Từ tr.23-27
Từ khóa tự do Đốt trộn
Từ khóa tự do Lò hơi
Từ khóa tự do Trộn than
Tác giả(bs) CN Đào Hồng Hải
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khắc Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tiến Sáng
Tác giả(bs) CN Vũ Đình Hải
Nguồn trích Tạp chí Năng lượng nhiệt - Số: 145 Năm: 2019-1
000 00000nab#a2200000ui#4500
001103535
00221
0042CA6FC62-63BD-4DA4-89C3-BD33B4E5DBB2
005201903111455
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190311145745|zoanhntk
245 |aẢnh hưởng của tỷ lệ trộn than Á bitum với than antraxit đến nhiệt độ bắt cháy và lượng xỉ đáy lò tại nhà mảy điện Duyên Hải 1 / |cNguyễn Khắc Sơn và các tác giả khác
300 |aTừ tr.23-27
653 |aĐốt trộn
653 |aLò hơi
653 |aTrộn than
700 |aĐào Hồng Hải
700 |aNguyễn Khắc Sơn
700 |aNguyễn Tiến Sáng
700 |aVũ Đình Hải
773 |tTạp chí Năng lượng nhiệt |d2019-1|i145
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét