Bài báo tạp chí
Bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học góp phần nâng cao hiệu quả của giáo dục đại học, tạo ra ưu thế cạnh tranh trong thay đổi thứ hạng các cơ sở giáo dục đại học /
Tác giả CN Nguyễn Minh Huyền Trang
Nhan đề Bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học góp phần nâng cao hiệu quả của giáo dục đại học, tạo ra ưu thế cạnh tranh trong thay đổi thứ hạng các cơ sở giáo dục đại học / Nguyễn Minh Huyền Trang
Mô tả vật lý Tr.78-81
Từ khóa tự do Đảm bảo chất lượng
Từ khóa tự do Hiệu quả cơ sở giáo dục đại học
Từ khóa tự do Kiểm định chất lượng
Nguồn trích Xây dựng : Tạp chí của Bộ Xây dựng - Số: 04 Năm: 2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
001143246
00221
004DD33A0A9-7881-4E80-9E85-AA894CD163F9
005202101210842
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20210121084223|zoanhntk
100 |aNguyễn Minh Huyền Trang
245 |aBảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học góp phần nâng cao hiệu quả của giáo dục đại học, tạo ra ưu thế cạnh tranh trong thay đổi thứ hạng các cơ sở giáo dục đại học / |cNguyễn Minh Huyền Trang
300 |aTr.78-81
653 |aĐảm bảo chất lượng
653 |aHiệu quả cơ sở giáo dục đại học
653 |aKiểm định chất lượng
773 |tXây dựng : Tạp chí của Bộ Xây dựng |d2020|i04
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét