Bài báo tạp chí
Đảm bảo chất lượng trong viecj xây dựng chương trình đào tạo ngành Thông tin - Thư viện /
Tác giả CN Nguyễn Hồng Sinh
Nhan đề Đảm bảo chất lượng trong viecj xây dựng chương trình đào tạo ngành Thông tin - Thư viện / Nguyễn Hồng Sinh
Mô tả vật lý Tr.4-13
Từ khóa tự do Chương trình đào tạo
Từ khóa tự do Đảm bảo chất lượng
Từ khóa tự do Nguyên tắc PDCA
Nguồn trích Tạp chí Thông tin và tư liệu - Số: 03 Năm: 2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
001140971
00221
0040055119F-4E7A-4152-B038-F116C22C1C5D
005202012070906
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20201207090651|zoanhntk
100 |aNguyễn Hồng Sinh
245 |aĐảm bảo chất lượng trong viecj xây dựng chương trình đào tạo ngành Thông tin - Thư viện / |cNguyễn Hồng Sinh
300 |aTr.4-13
653 |aChương trình đào tạo
653 |aĐảm bảo chất lượng
653 |aNguyên tắc PDCA
773 |tTạp chí Thông tin và tư liệu |d2020|i03
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét