• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.31 E 200
    Nhan đề: ETAP và ứng dụng trong phân tích hệ thống điện / Võ Ngọc Điều và các tác giả khác

DDC 621.31
Nhan đề ETAP và ứng dụng trong phân tích hệ thống điện / Võ Ngọc Điều và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2017
Mô tả vật lý 375 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Hệ thống điện-Phân tích
Môn học Vận hành nhà máy điện và hệ thống điện
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Phúc Diễm
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Minh Thái
Tác giả(bs) CN Võ Ngọc Điều
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(2): 1000029634-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
001189024
00211
004055923B4-9CDD-4B3C-8EF4-7AE70CDA3769
005202311061515
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20231106151600|bvanpth|c20231101102906|doanhntk|y20231101102834|zoanhntk
082 |a621.31|bE 200
245 |aETAP và ứng dụng trong phân tích hệ thống điện / |cVõ Ngọc Điều và các tác giả khác
260 |aTp. HCM : |bĐHQG Tp. HCM, |c2017
300 |a375 tr. ; |c24 cm
650 |aHệ thống điện|xPhân tích
690 |aVận hành nhà máy điện và hệ thống điện
700 |aNguyễn Ngọc Phúc Diễm
700 |aPhạm Thị Minh Thái
700 |aVõ Ngọc Điều
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000029634-5
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/etapvaungdungtrongphantichthumbimage.jpg
890|a2
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 1000029635 Kho đọc Sinh viên 621.31 E 200 Sách Tiếng Việt 2
2 1000029634 Kho đọc Sinh viên 621.31 E 200 Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét