• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Nghiên cứu chuyển hóa nhóm amino của 5-amino-7-(cacboxymetoxy)-6-hydroxyquinolini-3-sulfonat / Nguyễn Hữu Đĩnh và các tác giả khác

Nhan đề Nghiên cứu chuyển hóa nhóm amino của 5-amino-7-(cacboxymetoxy)-6-hydroxyquinolini-3-sulfonat / Nguyễn Hữu Đĩnh và các tác giả khác
Mô tả vật lý Từ tr.104-108
Từ khóa tự do Aminoquinoline
Từ khóa tự do Hydrazinoquinoline
Từ khóa tự do Quinoline
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Tuyết Lan
Tác giả(bs) CN Lê Thị Hoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Đĩnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thủy
Nguồn trích Tạp chí hóa học - Số: 1+2 Năm: 2018
000 00000nab#a2200000ui#4500
00193523
00221
004AB043E08-9035-492D-9427-3F4D3C81D80A
005201810021501
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20181002150425|zoanhntk
245 |aNghiên cứu chuyển hóa nhóm amino của 5-amino-7-(cacboxymetoxy)-6-hydroxyquinolini-3-sulfonat / |cNguyễn Hữu Đĩnh và các tác giả khác
300 |aTừ tr.104-108
653 |aAminoquinoline
653 |aHydrazinoquinoline
653 |aQuinoline
700 |aHoàng Thị Tuyết Lan
700 |aLê Thị Hoa
700 |aNguyễn Hữu Đĩnh
700 |aNguyễn Thị Thủy
773 |tTạp chí hóa học |d2018|i1+2
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét