• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Nghiên cứu phản ứng deproton hoá safrole trong cầu phối trí của Platin {ii) / Trần Xuân Đà, Lê Xuân Chiến, Nguyễn Hữu Đĩnh

Tác giả CN Trần Xuân Đà
Nhan đề Nghiên cứu phản ứng deproton hoá safrole trong cầu phối trí của Platin {ii) / Trần Xuân Đà, Lê Xuân Chiến, Nguyễn Hữu Đĩnh
Mô tả vật lý Từ trang 3-8
Tác giả(bs) CN Lê Xuân Chiến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Đĩnh
Nguồn trích Tạp chí hóa học - Số: 2 Tập: 48 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
00134548
00221
0041461284B-3F70-4EC0-B321-FF9AF52F4267
005201502050759
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20150205075926|znguyenloi
100 |aTrần Xuân Đà
245 |aNghiên cứu phản ứng deproton hoá safrole trong cầu phối trí của Platin {ii) / |cTrần Xuân Đà, Lê Xuân Chiến, Nguyễn Hữu Đĩnh
300 |aTừ trang 3-8
700 |aLê Xuân Chiến
700 |aNguyễn Hữu Đĩnh
773 |tTạp chí hóa học |d2010|v48|i2
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét