• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Cấu trúc dãy hidrazit-hidrazon dẫn xuất của axit isoeugenoxyaxetic / Nguyễn Hữu Đĩnh, Hoàng Thị Tuyết Lan, Lê Thị Luyến

Tác giả CN Nguyễn Hữu Đĩnh
Nhan đề Cấu trúc dãy hidrazit-hidrazon dẫn xuất của axit isoeugenoxyaxetic / Nguyễn Hữu Đĩnh, Hoàng Thị Tuyết Lan, Lê Thị Luyến
Mô tả vật lý Từ trang 77-81
Từ khóa tự do Axit
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Tuyết Lan
Tác giả(bs) CN Lê Thị Luyến
Nguồn trích Tạp chí hóa học - Số: 5 Tập: 46 Năm: 2008
000 00000nab#a2200000ui#4500
00133827
00221
00474B4C408-2522-42C4-934D-2B0248EDA107
005201412101425
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20141210142525|znguyenloi
100 |aNguyễn Hữu Đĩnh
245 |aCấu trúc dãy hidrazit-hidrazon dẫn xuất của axit isoeugenoxyaxetic / |cNguyễn Hữu Đĩnh, Hoàng Thị Tuyết Lan, Lê Thị Luyến
300 |aTừ trang 77-81
653 |aAxit
700 |a Hoàng Thị Tuyết Lan
700 |aLê Thị Luyến
773 |tTạp chí hóa học |d2008|v46|i5
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét