• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 547 Ng 527 Đ
    Nhan đề: Hóa học hữu cơ 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng

DDC 547
Tác giả CN Nguyễn Hữu Đĩnh
Nhan đề Hóa học hữu cơ 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 398 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa học hữu cơ
Môn học Hóa hữu cơ
Tác giả(bs) CN Đỗ Đình Rãng
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000017224-6
Địa chỉ NTUKho mượn(8): 3000012912-8, 3000038191
000 00000nam a2200000 4500
00120735
00211
00403CF2497-FBEB-4D73-959A-EC22DAF406F5
005201611171629
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20161117162933|boanhntk|c20161117162910|doanhntk|y20071221|zoanhntk
082 |a547|bNg 527 Đ
100 |aNguyễn Hữu Đĩnh
245 |aHóa học hữu cơ 1 / |cNguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a398 tr. ; |c27 cm
650 |aHóa học hữu cơ
690|aHóa hữu cơ
700 |aĐỗ Đình Rãng
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017224-6
852|aNTU|bKho mượn|j(8): 3000012912-8, 3000038191
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/540_hoahoc_khoahoclienhe/hoahochuuco_t1_nguyenhuudinh/0page_001thumbimage.jpg
890|a11|b296|c1|d0
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000038191 Kho mượn 547 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 11
2 3000012918 Kho mượn 547 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 10
3 3000012917 Kho mượn 547 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 9
4 3000012916 Kho mượn 547 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 8 Mất đã đền
5 3000012915 Kho mượn 547 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 7
6 3000012914 Kho mượn 547 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 6
7 3000012913 Kho mượn 547 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 5
8 3000012912 Kho mượn 547 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 4
9 1000017226 Kho đọc Sinh viên 547 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 3
10 1000017225 Kho đọc Sinh viên 547 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 2
Nhận xét