• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.6 Tr 121 Đ
    Nhan đề: Lý thuyết cánh : Cơ sở lý thuyết thiết kế và khảo sát bơm, quạt, tuabin và máy nén khí hiện đại. Tập 1 / Trần Văn Đắc

DDC 621.6
Tác giả CN Trần Văn Đắc
Nhan đề Lý thuyết cánh : Cơ sở lý thuyết thiết kế và khảo sát bơm, quạt, tuabin và máy nén khí hiện đại. Tập 1 / Trần Văn Đắc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
Mô tả vật lý 375 tr. ; 24 cm
Phụ chú Trình bày về hàm biến phức dùng trong cơ chất lỏng và lý thuyết cánh, động lực học chất lỏng chuyển động. Trình bày khái quát về nhiệt động học chất lỏng lý tưởng, khí động học một thứ nguyên - dòng đẳng entropi, phương pháp tốc độ dòng hai thứ nguyên trong chất lỏng chịu nén, dòng siêu ấm hai thứ nguyên với nhiễu nhỏ, phương pháp đường đặc trưng và sóng xung kích...
Thuật ngữ chủ đề Thủy động lực học
Thuật ngữ chủ đề Nhiệt động học
Môn học Máy dòng chảy
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023251-3
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000031147-53
000 00000nam a2200000 4500
00118334
00211
004B0C7B1E6-8798-486C-A241-1793AEBB0006
005201704050804
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170405080539|boanhntk|c20170309141647|doanhntk|y20051213|zhoannq
082 |a621.6|bTr 121 Đ
100 |aTrần Văn Đắc
245 |aLý thuyết cánh : |bCơ sở lý thuyết thiết kế và khảo sát bơm, quạt, tuabin và máy nén khí hiện đại. Tập 1 / |cTrần Văn Đắc
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2011
300 |a375 tr. ; |c24 cm
500|aTrình bày về hàm biến phức dùng trong cơ chất lỏng và lý thuyết cánh, động lực học chất lỏng chuyển động. Trình bày khái quát về nhiệt động học chất lỏng lý tưởng, khí động học một thứ nguyên - dòng đẳng entropi, phương pháp tốc độ dòng hai thứ nguyên trong chất lỏng chịu nén, dòng siêu ấm hai thứ nguyên với nhiễu nhỏ, phương pháp đường đặc trưng và sóng xung kích...
650|aThủy động lực học
650|aNhiệt động học
690|aMáy dòng chảy
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023251-3
852|bKho mượn|j(7): 3000031147-53
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/lythuyetcanh_tap1_tranvandac/00page_001thumbimage.jpg
890|a10|b1|c1|d15
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000031153 Kho mượn 621.6 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 10
2 3000031152 Kho mượn 621.6 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 9
3 3000031151 Kho mượn 621.6 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 8
4 3000031150 Kho mượn 621.6 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 7
5 3000031149 Kho mượn 621.6 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 6
6 3000031148 Kho mượn 621.6 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 5
7 3000031147 Kho mượn 621.6 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 4
8 1000023253 Kho đọc Sinh viên 621.6 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 3
9 1000023252 Kho đọc Sinh viên 621.6 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 2
10 1000023251 Kho đọc Sinh viên 621.6 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét