Bài báo tạp chí
Acknowledgment to editorial collaborators
Nhan đề Acknowledgment to editorial collaborators
Mô tả vật lý From p.340-346
Nguồn trích Journal Of Population Economics- Số: 4 Tập: 24 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190972
00221
00489B2C48F-0517-4470-8460-B76789B12D2C
005202312061625
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231206162512|zluuyen
245 |aAcknowledgment to editorial collaborators
300 |aFrom p.340-346
773 |tJournal Of Population Economics|d2011|v24|i4
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét