Bài báo tạp chí
Demographic, residential, and socioeconomic effects on the distribution of nineteenth-century African-American stature /
Tác giả CN Alan Carson, Scott
Nhan đề Demographic, residential, and socioeconomic effects on the distribution of nineteenth-century African-American stature / Scott Alan Carson
Mô tả vật lý From p.264-284
Từ khóa tự do Nineteenth-century African-American stature
Từ khóa tự do Insolation
Nguồn trích Journal Of Population Economics- Số: 4 Tập: 24 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190969
00221
0049DE1B59A-5170-48A5-8EFB-5C46B4F78904
005202312061616
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231206161703|zluuyen
100 |aAlan Carson, Scott
245 |aDemographic, residential, and socioeconomic effects on the distribution of nineteenth-century African-American stature / |cScott Alan Carson
300 |aFrom p.264-284
653 |a Nineteenth-century African-American stature
653 |aInsolation
773 |tJournal Of Population Economics|d2011|v24|i4
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét