• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 327.59
    Nhan đề: Asean trong chiến lược nước lớn / Viện Nghiên cứu Chiến lược Công an

DDC 327.59
Nhan đề Asean trong chiến lược nước lớn / Viện Nghiên cứu Chiến lược Công an
Thông tin xuất bản Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
Mô tả vật lý 306 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Chính sách đối ngoại
Thuật ngữ chủ đề Hợp tác quốc tế
Tác giả(bs) TT Viện Nghiên cứu Chiến lược Công an
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001205953
00211
004BEEFCA2D-ACB3-456B-BC3B-F939018E1627
005202407041132
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20240704113219|zluuyen
082 |a327.59
245 |aAsean trong chiến lược nước lớn / |cViện Nghiên cứu Chiến lược Công an
260 |aHà Nội: |bNxb Chính trị Quốc gia Sự thật, |c2020
300 |a306 tr. ; |c24 cm
650 |aChính sách đối ngoại
650|aHợp tác quốc tế
710|aViện Nghiên cứu Chiến lược Công an
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/320_chinhtrihoc/aseantrongchienluocnuoclon_viennghiencuu/00013_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét