• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 613.62
    Nhan đề: Tổ chức quản lý : Vệ sinh an toàn lao động theo luật pháp và kỹ năng kiểm soát / Nguyễn Đức Đãn

DDC 613.62
Tác giả CN Nguyễn Đức Đãn
Nhan đề Tổ chức quản lý : Vệ sinh an toàn lao động theo luật pháp và kỹ năng kiểm soát / Nguyễn Đức Đãn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2013
Mô tả vật lý 173 tr. : Minh họa ; 20,5 cm
Thuật ngữ chủ đề Vệ sinh công nghiệp
Thuật ngữ chủ đề An toàn lao động
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nac#a2200000ui#4500
001204879
00211
0043A0D33DD-6069-415A-9B5C-2ECF2EBA990B
005202406111530
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20240611153016|b20242016|c20240611151907|d20242016|y20240611151512|z20242016
082 |a613.62
100 |aNguyễn Đức Đãn
245 |aTổ chức quản lý : |bVệ sinh an toàn lao động theo luật pháp và kỹ năng kiểm soát / |cNguyễn Đức Đãn
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2013
300 |a173 tr. : |bMinh họa ; |c20,5 cm
650 |aVệ sinh công nghiệp
650 |aAn toàn lao động
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/610_yhoc/tochucquanlyvesinhantoanlaodongtheoluatphapvakynangkiemsoat_nguyenducdan/0tochucquanlyvesinhantoanlaodongtheoluatphapvakynangkiemsoat_nguyenducdan_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét