DDC 180
Tác giả CN Plato
Nhan đề Ngày Cuối Trong Đời Socrates
Mô tả vật lý 108 tr;
Thuật ngữ chủ đề Triết học-Lịch sử
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001203823
00211
004036ED169-658A-4D7A-A632-86B831CD9425
005202405281608
008081223s2011 vm| vie
0090 0
039|a20240528160820|b20242016|c20240516093113|dluuyen|y20240514153012|z20242016
082 |a180
100 |aPlato
245 |aNgày Cuối Trong Đời Socrates
300 |a108 tr;
650 |aTriết học|xLịch sử
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/180_trietcodai_trungco_phuongdong/sachngaycuoitrongdoi-plato/00238_001thumbimage.jpg
890|a5|b12|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét