• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 910
    Nhan đề: A primer for policy analysis / Edith Stokey and Richard Zeckhauser

DDC 910
Tác giả CN Stokey, Edith.
Nhan đề A primer for policy analysis / Edith Stokey and Richard Zeckhauser
Thông tin xuất bản New York : W. W. Norton, c1978
Mô tả vật lý 364 p.
Thuật ngữ chủ đề Public administration
Tác giả(bs) CN Zeckhauser, Richard
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001203136
00212
00451132775-A22D-49A4-8D4C-27100A57A2A0
005202405061627
008081223sc197 vm| vie
0091 0
020|a0393056880
039|a20240506162715|bluuyen|y20240506161656|zluuyen
082 |a910
100|aStokey, Edith.
245 |aA primer for policy analysis / Edith Stokey and Richard Zeckhauser
260|aNew York : |bW. W. Norton, |cc1978
300 |a364 p.
650 |aPublic administration
700|aZeckhauser, Richard
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/350_hanhchinhcong_khoahocquansu/aprimerforpolicyaanalysis _edithstokeyandrichardzeckhauser/0aprimerforpolicyaanalysis _edithstokeyandrichard zeckhauser_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét