• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: The Foreign Exchange Rate Exposure of Nations / Horst Entorf, Jochen Moebert, Katja Sonderhof

Tác giả CN Entorf, Horst
Nhan đề The Foreign Exchange Rate Exposure of Nations / Horst Entorf, Jochen Moebert, Katja Sonderhof
Mô tả vật lý From p.155-169
Từ khóa tự do Exchange rate exposure
Từ khóa tự do International trade
Tác giả(bs) CN Moebert, Jochen
Tác giả(bs) CN Sonderhof, Katja
Nguồn trích Open economies review- Số: 2 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202232
00221
004899E4378-2EF7-41E9-AE05-2B086BAAA8C6
005202404161635
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240416163516|zluuyen
100 |aEntorf, Horst
245 |aThe Foreign Exchange Rate Exposure of Nations / |cHorst Entorf, Jochen Moebert, Katja Sonderhof
300 |aFrom p.155-169
653 |a Exchange rate exposure
653 |aInternational trade
700 |a Moebert, Jochen
700 |aSonderhof, Katja
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i2
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét