• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: The Small Open-Economy New Keynesian Phillips Curve: Empirical Evidence and Implied Inflation Dynamics / Alexander Mihailov, Fabio Rumler, Johann Scharler

Tác giả CN Mihailov, Alexander
Nhan đề The Small Open-Economy New Keynesian Phillips Curve: Empirical Evidence and Implied Inflation Dynamics / Alexander Mihailov, Fabio Rumler, Johann Scharler
Mô tả vật lý From p.134-154
Từ khóa tự do New Keynesian Phillips Curve
Từ khóa tự do Small open economies ·
Tác giả(bs) CN Rumler, Fabio
Tác giả(bs) CN Scharler, Johann
Nguồn trích Open economies review- Số: 2 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202231
00221
00461FC6311-8089-481A-9A13-AAF8D3866CAD
005202404161632
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240416163300|zluuyen
100 |aMihailov, Alexander
245 |aThe Small Open-Economy New Keynesian Phillips Curve: Empirical Evidence and Implied Inflation Dynamics / |cAlexander Mihailov, Fabio Rumler, Johann Scharler
300 |aFrom p.134-154
653 |aNew Keynesian Phillips Curve
653 |aSmall open economies ·
700 |a Rumler, Fabio
700 |aScharler, Johann
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i2
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét