• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Inf lation Dif ferentials in a Currency Area: Facts, Explanations and Policy / Filippo Altissimo, Pierpaolo Benigno, Diego Rodriguez Palenzuela

Tác giả CN Altissimo, Filippo
Nhan đề Inf lation Dif ferentials in a Currency Area: Facts, Explanations and Policy / Filippo Altissimo, Pierpaolo Benigno, Diego Rodriguez Palenzuela
Mô tả vật lý From p.10-54
Từ khóa tự do Inflation dynamics
Từ khóa tự do Monetary union
Tác giả(bs) CN Benigno, Pierpaolo
Tác giả(bs) CN Rodriguez Palenzuela, Diego
Nguồn trích Open economies review- Số: 2 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202226
00221
00469E20DB9-F6C9-4181-8412-19875D81A70E
005202404161611
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240416161159|zluuyen
100 |a Altissimo, Filippo
245 |aInf lation Dif ferentials in a Currency Area: Facts, Explanations and Policy / |cFilippo Altissimo, Pierpaolo Benigno, Diego Rodriguez Palenzuela
300 |aFrom p.10-54
653 |aInflation dynamics
653 |aMonetary union
700 |aBenigno, Pierpaolo
700 |aRodriguez Palenzuela, Diego
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i2
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét