• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 343
    Nhan đề: Thông tư số 13/2019/TT-BVNTTDL: Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

DDC 343
Nhan đề Thông tư số 13/2019/TT-BVNTTDL: Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Thông tin xuất bản Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2019
Mô tả vật lý 17 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Luật Du lịch
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Nha Trang
000 00000nam a2200000 4500
001202009
00211
00446269329-E437-4F53-AEDF-1607CE658310
005202405091420
008130110s2019 vm| vie
0091 0
039|a20240509142008|bhientrang|y20240415102316|zluuyen
082 |a343
245 |aThông tư số 13/2019/TT-BVNTTDL: Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
260 |bBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, |c2019
300 |a17 tr. ; |c19 cm
650|aLuật Du lịch
852|jThư viện Trường Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/luatdulich_thongtu13/luatdl_thongtu13_01thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét