Báo, tạp chí
658
Annals Of Finance
DDC 658
Nhan đề Annals Of Finance
Thông tin xuất bản [New York] : Springer, 2010
Kỳ phát hành Quarterly
Thuật ngữ chủ đề Finance
000 00000nas#a2200000ui#4500
001196827
0022
004EE57D385-766E-45EA-91B0-6AB71AE6B69E
005202401250838
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20240125083804|zngavt
082 |a658
245 |aAnnals Of Finance
260 |a[New York] : Springer, |c2010
310 |aQuarterly
650|aFinance
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/annalsoffinance/bia.jpg
890|c18

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét