Báo, tạp chí
658
Journal of Industry, Competition and Trade
DDC 658
Nhan đề Journal of Industry, Competition and Trade
Thông tin xuất bản [New York] : Springer, 2010
Kỳ phát hành Quarterly
Thuật ngữ chủ đề Management and Governance
000 00000nas#a2200000ui#4500
001196286
0022
004C6550030-0F13-4CC5-BD77-C87F15244917
005202401190850
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20240119085016|zngavt
082 |a658
245 |aJournal of Industry, Competition and Trade
260 |a[New York] : Springer, |c2010
310 |aQuarterly
650|aManagement and Governance
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/journalofindustrycompetitionandtrade/bia.png
890|c10

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét