Bài báo tạp chí
Brain drain and technological relationship between skilled and unskilled labor: brain gain or brain loss? /
Tác giả CN Fan, Xiaofeng
Nhan đề Brain drain and technological relationship between skilled and unskilled labor: brain gain or brain loss? / Xiaofeng Fan, Akira Yakita
Mô tả vật lý From p.154-163
Từ khóa tự do Brain drain
Từ khóa tự do Brain loss
Tác giả(bs) CN Yakita, Akira
Nguồn trích Journal Of Population Economics- Số: 4 Tập: 24 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190964
00221
004714EA112-9751-4D2D-B302-57714B9F74B1
005202312061550
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231206155007|zluuyen
100 |aFan, Xiaofeng
245 |aBrain drain and technological relationship between skilled and unskilled labor: brain gain or brain loss? / |cXiaofeng Fan, Akira Yakita
300 |aFrom p.154-163
653 |a Brain drain
653 |aBrain loss
700 |a Yakita, Akira
773 |tJournal Of Population Economics|d2011|v24|i4
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét