Bài báo tạp chí
Q-learning Reward Propagation Method for Reducing the Transmission Power of Sensor Nodes in Wireless Sensor Networks /
Tác giả CN Sung, Yunsick
Nhan đề Q-learning Reward Propagation Method for Reducing the Transmission Power of Sensor Nodes in Wireless Sensor Networks / Yunsick Sung · Eunyoung Ahn · Kyungeun Cho
Mô tả vật lý From p.86-102
Tác giả(bs) CN Ahn, Eunyoung
Tác giả(bs) CN Cho, Kyungeun
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 2 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190157
00221
004F75AAE35-E91C-4125-9D86-F5E2F9A4A98A
005202311291012
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231129101302|zluuyen
100 |a Sung, Yunsick
245 |aQ-learning Reward Propagation Method for Reducing the Transmission Power of Sensor Nodes in Wireless Sensor Networks / |cYunsick Sung · Eunyoung Ahn · Kyungeun Cho
300 |aFrom p.86-102
700 |a Ahn, Eunyoung
700 |aCho, Kyungeun
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét