• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 671 Ng 527 T
    Nhan đề: Tính toán gia công cơ khí / Nguyễn Văn Tường

DDC 671
Tác giả CN Nguyễn Văn Tường
Nhan đề Tính toán gia công cơ khí / Nguyễn Văn Tường
Thông tin xuất bản H. : Bách Khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 179 cm ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Gia công cơ khí
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(5): 1000029676-80
Địa chỉ NTUKho mượn(15): 3000039576-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188720
00211
00400B3319B-D6D4-4958-9D48-D2F7E53F58DE
005202311061659
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20231106170011|bvanpth|c20231027163300|doanhntk|y20231025151828|zoanhntk
082 |a671|bNg 527 T
100 |aNguyễn Văn Tường
245 |aTính toán gia công cơ khí / |cNguyễn Văn Tường
260 |aH. : |bBách Khoa Hà Nội, |c2018
300 |a179 cm ; |c24 cm
650 |aGia công cơ khí
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(5): 1000029676-80
852|aNTU|bKho mượn|j(15): 3000039576-90
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/tinhtoangiacongcokhithumbimage.jpg
890|a20|b48
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000039588 Kho mượn 671 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 18
2 3000039587 Kho mượn 671 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 17
3 3000039586 Kho mượn 671 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 16
4 3000039584 Kho mượn 671 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 14
5 3000039583 Kho mượn 671 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 13
6 3000039581 Kho mượn 671 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 11
7 3000039580 Kho mượn 671 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 10
8 3000039578 Kho mượn 671 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 8
9 3000039577 Kho mượn 671 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 7
10 3000039576 Kho mượn 671 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 6
Nhận xét