Sách tiếng Việt
338
Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững /
DDC 338
Nhan đề Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững / Bùi Tất Thắng và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 2014
Mô tả vật lý 433 tr.
Thuật ngữ chủ đề Phát triển bền vững
Tác giả(bs) CN Lưu Đức Hải
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hương Giang
Tác giả(bs) CN Trần Hồng Quang
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188048
00211
0047B76861D-5A1F-4D21-854F-A97809166757
005202309261014
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230926101454|zngavt
082 |a338
245 |aHướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững / |cBùi Tất Thắng và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học xã hội, |c2014
300 |a433 tr.
650 |aPhát triển bền vững
700 |aLưu Đức Hải
700 |aNguyễn Thị Hương Giang
700 |aTrần Hồng Quang
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/huongtoimotnenkt_buitatthang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét