Sách tiếng Việt
959
Huế cõi đất thơm /
DDC 959
Tác giả CN Mai Khắc Ứng
Nhan đề Huế cõi đất thơm / Mai Khắc Ứng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2014
Mô tả vật lý 202 tr.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử - Huế
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188045
00211
00465DB7D9C-B226-4ADD-8198-8388261C9CE2
005202309260914
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20230926091410|bngavt|y20230926091342|zngavt
082 |a959
100 |aMai Khắc Ứng
245 |aHuế cõi đất thơm / |cMai Khắc Ứng
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2014
300 |a202 tr.
650 |aLịch sử - Huế
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/950_lichsuchaua_viendong/huecoidatthuong_maikhachung/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét