Sách tiếng Việt
158.7
Hài lòng trong công việc bắt đầu từ chính mình /
DDC 158.7
Tác giả CN Xuân Nguyễn
Nhan đề Hài lòng trong công việc bắt đầu từ chính mình / Xuân Nguyễn, Kim Nhường - dịch
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016
Mô tả vật lý 319 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học
Tác giả(bs) CN Kim Nhường - dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188042
00211
00417D8E088-6966-47C3-8668-C1B37C600B4B
005202309251458
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20230925145759|zngavt
082 |a158.7
100 |aXuân Nguyễn
245 |aHài lòng trong công việc bắt đầu từ chính mình / |cXuân Nguyễn, Kim Nhường - dịch
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2016
300 |a319 tr.
650 |aTâm lí học
700 |aKim Nhường - dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/hailongtrongcongviec_xuannguyen/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét