STT Nội dung
1
Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Cờ lau Vạn Thắng Vương Tập 12 / Trần Bạch Đằng, Lê Văn Năm
Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2012
108 tr.
Trần Bạch Đằng

Tài liệu số:1