Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các nhân tố ảnh hưởng đến tranh chấp lao động và đình công - Nghiên cứu điển hình tại các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa / Vương Vĩnh Hiệp; Vũ Quang Thọ, Nguyễn Vĩnh Giang: GVHD
Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2014
169 tr. ; 27 cm
Vương Vĩnh Hiệp

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
3
Nghệ thuật lãnh đạo / Vương Vĩnh Hiệp
2023
81 tr.
Vương Vĩnh Hiệp

Tài liệu số:1

4
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho mặt hàng thuốc thuốc thú y thủy sản của công ty TNHH Long Sinh đến năm 2012 / Vương Vĩnh Hiệp; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2008
145 tr. ; 27 cm
Vương Vĩnh Hiệp

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:51)

       1 of 1