STT Nội dung
1
College Writing skills with readings / John Langan, Zoe L. Albright
NY : Mc Graw Hill, 2014
792 p. ; 24 cm
Langan, John

Đầu mục:1

2
Kỹ năng viết câu / John Langan; Nguyễn Sanh Phúc biên dịch
Đồng Nai : NXB. Đồng Nai, 1996
463 tr. ; 20 cm
Langan, John

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)