STT Nội dung
1
2
Máy điện : Lý thuyết và bài tập / Trần Văn Chính
H. : Xây Dựng, 2019
431 tr. ; 27 cm
Trần Văn Chính

Đầu mục:40

3
Máy điện. Tập 1 / Trần Văn Chính
Hà Nội : Giáo dục, 1996
183 tr. ; 27 cm
Trần Văn Chính

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Máy điện. Tập 2 : Trọn bộ hai tập / Trần Văn Chính
Hà Nội : Giáo dục, 1996
187 tr. ; 27 cm
Trần Văn Chính

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Phương pháp tính / Nguyễn Thế Hùng, Trần Văn Chính
Tp.HCM : ĐHQG Tp.HCM, 2013
343 tr. ; 27 cm
Nguyễn Thế Hùng

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)