STT Nội dung
1
Biến động thành phần các loài cá của khu hệ cá vùng Hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn / Nguyễn Trọng Hiệp; GVHD: Nguyễn Hữu Dực
Nha Trang : Đại học Thủy sản, 2001
155 tr. : minh họa ; 27 cm
Nguyễn Trọng Hiệp
Tài liệu giới thiệu về khu hệ cá và sự biến động của khu hệ cá trong nhiều năm, xác định những đối tượng cần bảo vệ, đánh giá tình hình quản lý, bảo vệ nguồn lợi góp phần và đề xuất hướng sử dụng, biện pháp bảo tồn và phát triển sự đa dạng sinh học cá của vùng Hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chi tiết máy. Tập 1 / Nguyễn Trọng Hiệp
Hà Nội : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1969
248 tr. : Minh họa ; 27 cm
Nguyễn Trọng Hiệp

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chi tiết máy. Tập 1 / Nguyễn Trọng Hiệp
Hà Nội : Giáo dục, 1994, 1997, 2003, 2006
212 tr. : Minh họa ; 27 cm
Nguyễn Trọng Hiệp

Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:469) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)

4
Chi tiết máy. Tập 2 / Nguyễn Trọng Hiệp
Hà Nội : Giáo dục, 2003, 2006
143 tr. : minh họa ; 27 cm
Nguyễn Trọng Hiệp

Đầu mục:21 (Lượt lưu thông:299) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

5
Chi tiết máy. Tập 2 / Nguyễn Trọng Hiệp
Hà Nội : Đại học và trung học chuyên ng̠hiệp, 1970
210 tr. : Minh họa ; 27 cm
Nguyễn Trọng Hiệp

Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:43) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)