Vản bản pháp quy ngành thư viện
Các văn bản pháp quy: Công ước Bern, Hiệp ước WIPO, Luật sở hữu trí tuệ, Luật thư viện, Tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu

1. Công ước Bern (Xem file pdf).

2. Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (Xem file pdf).

3. Luật sở hữu trí tuệ (Xem file pdf).

4. Luật thư viện (Xem file pdf)

5. Tiêu chí, thủ tục thanh lọc tài liệu.

 


Tin bài khác
Nhận xét