Bài báo tạp chí
Tidal movements and residency of subyearling Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) in an Oregon salt marsh channel /
Nhan đề Tidal movements and residency of subyearling Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) in an Oregon salt marsh channel / David K. Hering and other
Mô tả vật lý From p.86-96
Tác giả(bs) CN Bottom, Daniel L.
Tác giả(bs) CN Hering, David K.
Tác giả(bs) CN Jones, Kim K.
Tác giả(bs) CN Prentice, Earl F.
Nguồn trích Canadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.- Số: 3 Tập: 67 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176521
00221
00417A288BA-51C7-4909-BD9B-6A37610F08A9
005201803131614
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20180313161437|zngavt
245 |aTidal movements and residency of subyearling Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) in an Oregon salt marsh channel / |cDavid K. Hering and other
300 |aFrom p.86-96
700 |aBottom, Daniel L.
700 |aHering, David K.
700 |aJones, Kim K.
700 |aPrentice, Earl F.
773 |tCanadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.|d2010|v67|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét