Bài báo tạp chí
When can we reliably estimate the productivity of fish stocks? /
Tác giả CN Conn, Paul B.
Nhan đề When can we reliably estimate the productivity of fish stocks? / Paul B. Conn, Erik H. Williams, and Kyle W. Shertzer
Mô tả vật lý From p.72-85
Tác giả(bs) CN Shertzer, Kyle W.
Tác giả(bs) CN Williams, Erik H.
Nguồn trích Canadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.- Số: 3 Tập: 67 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176520
00221
004A7639592-48C9-4BB0-8CE7-6F17D2D16AA7
005201803131613
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20180313161307|zngavt
100 |aConn, Paul B.
245 |aWhen can we reliably estimate the productivity of fish stocks? / |cPaul B. Conn, Erik H. Williams, and Kyle W. Shertzer
300 |aFrom p.72-85
700 |aShertzer, Kyle W.
700 |aWilliams, Erik H.
773 |tCanadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.|d2010|v67|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét