Bài báo tạp chí
Thermal reaction norms in sperm performance of Atlantic cod (Gadus morhua) /
Nhan đề Thermal reaction norms in sperm performance of Atlantic cod (Gadus morhua) / Craig F. Purchase and other
Mô tả vật lý From p.58-71
Tác giả(bs) CN Alonso-Fernandez, Alexandre
Tác giả(bs) CN Butts, Ian A.E.
Tác giả(bs) CN Purchase, Craig F.
Tác giả(bs) CN Trippel, Edward A.
Nguồn trích Canadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.- Số: 3 Tập: 67 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176519
00221
004EDC2C649-9206-41EF-AE7D-0A6C9C37EA02
005201803131608
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20180313160859|zngavt
245 |aThermal reaction norms in sperm performance of Atlantic cod (Gadus morhua) / |cCraig F. Purchase and other
300 |aFrom p.58-71
700 |aAlonso-Fernandez, Alexandre
700 |aButts, Ian A.E.
700 |aPurchase, Craig F.
700 |aTrippel, Edward A.
773 |tCanadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.|d2010|v67|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét