Bài báo tạp chí
Survival and life history characteristics among wild and hatchery coho salmon (Oncorhynchus kisutch) returns: how do unfed fry differ from smolt releases? /
Tác giả CN Theriault, Veronique
Nhan đề Survival and life history characteristics among wild and hatchery coho salmon (Oncorhynchus kisutch) returns: how do unfed fry differ from smolt releases? / Veronique Theriault, Gregory R. Moyer, and Michael A. Banks
Mô tả vật lý From p.45-57
Tác giả(bs) CN Banks, Michael A.
Tác giả(bs) CN Moyer, Gregory R.
Nguồn trích Canadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.- Số: 3 Tập: 67 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176518
00221
004FDB23DB9-6C89-4C57-9233-82E16E94BE18
005201803131606
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20180313160702|zngavt
100 |aTheriault, Veronique
245 |aSurvival and life history characteristics among wild and hatchery coho salmon (Oncorhynchus kisutch) returns: how do unfed fry differ from smolt releases? / |cVeronique Theriault, Gregory R. Moyer, and Michael A. Banks
300 |aFrom p.45-57
700 |aBanks, Michael A.
700 |aMoyer, Gregory R.
773 |tCanadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.|d2010|v67|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét