Bài báo tạp chí
Empirical evaluation of predator-driven diel vertical migration in Lake Superior /
Nhan đề Empirical evaluation of predator-driven diel vertical migration in Lake Superior / Jason D. Stockwell and other
Mô tả vật lý From p.31-44
Tác giả(bs) CN Hrabik, Thomas R.
Tác giả(bs) CN Jensen, Olaf P.
Tác giả(bs) CN Stockwell, Jason D.
Tác giả(bs) CN Yule, Daniel L.
Nguồn trích Canadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.- Số: 3 Tập: 67 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176517
00221
00457D443D7-460D-4C74-A1CB-EAD04007B784
005201803131605
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20180313160551|zngavt
245 |aEmpirical evaluation of predator-driven diel vertical migration in Lake Superior / |cJason D. Stockwell and other
300 |aFrom p.31-44
700 |aHrabik, Thomas R.
700 |aJensen, Olaf P.
700 |aStockwell, Jason D.
700 |aYule, Daniel L.
773 |tCanadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.|d2010|v67|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét