Bài báo tạp chí
Relative value of limnological, geographic, and human use variables as predictors of the presence of Bythotrephes longimanus in Canadian Shield lakes /
Tác giả CN Weisz, Erika J.
Nhan đề Relative value of limnological, geographic, and human use variables as predictors of the presence of Bythotrephes longimanus in Canadian Shield lakes / Erika J. Weisz and Norman D. Yan
Mô tả vật lý From p.19-30
Tác giả(bs) CN Yan, Norman D.
Nguồn trích Canadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.- Số: 3 Tập: 67 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176516
00221
004E7EB33F5-70B1-4A70-96DD-FEA3E747C15C
005201803131604
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20180313160434|zngavt
100 |aWeisz, Erika J.
245 |aRelative value of limnological, geographic, and human use variables as predictors of the presence of Bythotrephes longimanus in Canadian Shield lakes / |cErika J. Weisz and Norman D. Yan
300 |aFrom p.19-30
700 |aYan, Norman D.
773 |tCanadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.|d2010|v67|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét