Bài báo tạp chí
Turnover and fractionation of carbon and nitrogen stable isotopes in tissues of a migratory coastal predator, summer flounder (Paralichthys dentatus) /
Tác giả CN Buchheister, Andre
Nhan đề Turnover and fractionation of carbon and nitrogen stable isotopes in tissues of a migratory coastal predator, summer flounder (Paralichthys dentatus) / Andre Buchheister and Robert J. Latour
Mô tả vật lý From p.1-18
Tác giả(bs) CN Latour, Robert J.
Nguồn trích Canadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.- Số: 3 Tập: 67 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176515
00221
00460FCEF26-CDB7-45A3-9DA3-303F257E1A68
005201803131603
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20180313160323|zngavt
100 |aBuchheister, Andre
245 |aTurnover and fractionation of carbon and nitrogen stable isotopes in tissues of a migratory coastal predator, summer flounder (Paralichthys dentatus) / |cAndre Buchheister and Robert J. Latour
300 |aFrom p.1-18
700 |aLatour, Robert J.
773 |tCanadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.|d2010|v67|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét