Bài báo tạp chí
Disturbances structuring macroinvertebrate communities in steep headwater streams: relative importance of forest clearcutting and debris flow occurrence /
Nhan đề Disturbances structuring macroinvertebrate communities in steep headwater streams: relative importance of forest clearcutting and debris flow occurrence / Sohei Kobayashi and other
Mô tả vật lý From p.228-246
Tác giả(bs) CN Gomi, Takashi
Tác giả(bs) CN Kobayashi, Sohei
Tác giả(bs) CN Sidle, Roy C.
Tác giả(bs) CN Takemon, Yasuhiro
Nguồn trích Canadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.- Số: 2 Tập: 67 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176514
00221
0047B1878D8-6321-4101-965C-6D2B7A946932
005201803131554
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20180313155412|zngavt
245 |aDisturbances structuring macroinvertebrate communities in steep headwater streams: relative importance of forest clearcutting and debris flow occurrence / |cSohei Kobayashi and other
300 |aFrom p.228-246
700 |aGomi, Takashi
700 |aKobayashi, Sohei
700 |aSidle, Roy C.
700 |aTakemon, Yasuhiro
773 |tCanadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.|d2010|v67|i2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét