Sách ngoại văn
005
Op Amp Applications Handbook /
DDC 005
Tác giả CN Jung, Walt
Nhan đề Op Amp Applications Handbook / Walt Jung
Thông tin xuất bản Newnes, 2004
Mô tả vật lý 895 p.
Thuật ngữ chủ đề Computer Programming Logic
Thuật ngữ chủ đề Microelectronics
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173646
00212
0047E1D35B4-B93A-41E5-9EC4-C48A813FD721
005202209301539
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20220930153923|zngavt
082 |a005
100 |aJung, Walt
245 |aOp Amp Applications Handbook / |cWalt Jung
260 |bNewnes, |c2004
300 |a895 p.
650 |aComputer Programming Logic
650 |aMicroelectronics
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/opampapplicationshandbook_waltjung/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét