Bài báo tạp chí
American lobster nurseries of southern New England receding in the face of climate change /
Nhan đề American lobster nurseries of southern New England receding in the face of climate change / Phoebe Jekielek and others
Mô tả vật lý P.756-765
Từ khóa tự do American lobster
Từ khóa tự do Climate change
Từ khóa tự do Narragansett Bay
Tác giả(bs) CN Dellinger, Lanny
Tác giả(bs) CN Jekielek, Phoebe
Tác giả(bs) CN Olszewski, Scott
Tác giả(bs) CN Wahle, Richard A.
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001163033
00221
0044375C6F6-B4BB-49D7-AFB7-5129445FEFE7
005202201230941
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220123094130|znguyenloi
245 |aAmerican lobster nurseries of southern New England receding in the face of climate change / |cPhoebe Jekielek and others
300 |aP.756-765
653 |aAmerican lobster
653 |aClimate change
653 |aNarragansett Bay
700 |aDellinger, Lanny
700 |aJekielek, Phoebe
700 |aOlszewski, Scott
700 |aWahle, Richard A.
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét