Bài báo tạp chí
Scampi (Metanephrops challengeri) emergence patterns and catchability /
Nhan đề Scampi (Metanephrops challengeri) emergence patterns and catchability / Ian D. Tuck and others
Mô tả vật lý P.731-742
Từ khóa tự do Acoustic tagging
Từ khóa tự do Catchability
Từ khóa tự do Metanephrops
Tác giả(bs) CN Chiswell, Stephen M.
Tác giả(bs) CN Hartill, Bruce W.
Tác giả(bs) CN Parsons, Darren M.
Tác giả(bs) CN Tuck, Ian D.
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001163031
00221
004A7E5561B-C86A-42E4-99A4-4A9C276538F5
005202201230938
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220123093812|znguyenloi
245 |aScampi (Metanephrops challengeri) emergence patterns and catchability / |cIan D. Tuck and others
300 |aP.731-742
653 |aAcoustic tagging
653 |aCatchability
653 |aMetanephrops
700 |aChiswell, Stephen M.
700 |aHartill, Bruce W.
700 |aParsons, Darren M.
700 |aTuck, Ian D.
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét